Welcome to Ex- act KM   Click to listen highlighted text! Welcome to Ex- act KM Powered By GSpeech

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vastgesteld d.d. 16 april 1997

LEDEN
Artikel 1

Aanmelding voor het gewone lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het landelijk bestuur.

Artikel 2

Ereleden kunnen op voordracht van de algemene vergadering of van het landelijk bestuur, dagelijks bestuur of op voordracht van een of meer regio-afgevaardigde(n) door het landelijk bestuur worden benoemd. Zij behoeven geen contributie te betalen. Zij hebben stemrecht en toegang tot de algemene vergadering.

DONATEURS
Artikel 3

Donateurs zijn zij, die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage. Het minimum bedrag van de bijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld. Zij hebben geen stemrecht. Zij kunnen wel toegelaten worden op de algemene bijeenkomsten. Donateurs zal het contactblad worden toegezonden.

CONTRIBUTIE
Artikel 4

Betaling van de contributie dient te geschieden door storting of overschrijving van het verschuldigde bedrag – bij voorkeur met gebruikmaking van de daarvoor toe te zenden acceptgirokaart – op de giro- of bankrekening van de penningmeester van de vereniging. Leden, die in het buitenland wonen, kunnen de contributie voldoen op een door de penningmeester aan te geven wijze.

Artikel 5

Zolang de contributie over een jaar niet is voldaan heeft men geen lidmaatschapsrechten en wordt men niet als lid van de vereniging aangemerkt.

LANDELIJKE INDELING
Artikel 6

De leden worden naar woonplaats of plaatsing ingedeeld in regio’s, die samen het gehele ledental van de in Nederland verblijvende leden zullen bevatten.

Artikel 7

De buiten Nederland verblijvende leden zijn geplaatst onder het secretariaat.

BESTUUR
Artikel 8

Het dagelijks bestuur treedt om de twee jaar af volgens een rooster en is tweemaal aansluitend herkiesbaar. De regio-afgevaardigden treden eveneens om de twee jaar af, met dien verstande dat gewaakt moet worden tegen een aftreden van alle afgevaardigden tegelijk. Zij zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar. Bij ontstentenis of belet van de afgevaardigde, dient deze de gegevens van haar plaatsvervanger aan het dagelijks bestuur door te geven.

Artikel 9

De leden van het dagelijks bestuur en de afgevaardigden van de regio’s hebben ieder één stem. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 10

De voorzitter leidt de vergaderingen. Zij zorgt voor een stipte naleving van statuten en reglement, alsmede de uitvoering van genomen besluiten.

Artikel 11

Bij ontstentenis van de voorzitter worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door de vice-voorzitter.

Artikel 12

De eerste secretaris voert de correspondentie, stelt het jaarverslag op en beheert het archief. Ten minste 14 dagen tevoren schrijft zij de algemene vergadering uit, met vermelding van de te behandelen punten.

Artikel 13

Bij ontstentenis van de eerste secretaris worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door de tweede secretaris. Voorts verzorgt de tweede secretaris de ledenadministratie en doet in geval van mutaties mededeling aan de penningmeester en de redactie van het contactblad. Ten minste 10 dagen tevoren schrijft zij namens de eerste secretaris de uitnodiging met agenda voor de te houden bestuursvergaderingen uit. Tevens is de tweede secretaris belast met de functie van notulist.

Artikel 14

Bij ontstentenis van de tweede secretaris worden diens taken en bevoegdheden waargenomen door de eerste secretaris, of door een ander, door het bestuur aangewezen bestuurslid.

Artikel 15

De penningmeester beheert namens en in overleg met het voltallig bestuur de gelden van de vereniging en draagt zorg dat e.e.a. op de juiste wijze administratief wordt verwerkt. Zij doet alle betalingen en int de contributies en donaties. Zij houdt van alle transacties behoorlijk boek en geeft kwijting van alle ontvangsten. De penningmeester stelt de begroting op, alsmede de balans en het financieel jaaroverzicht. Alvorens de begroting aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt deze besproken met het voltallig bestuur. De penningmeester belegt een vergadering met de kascommissie en geeft uitvoering aan het gestelde in artikel 14 van de statuten.
Bij ontstentenis van de penningmeester worden de taken en bevoegdheden waargenomen door de voorzitter en/of de eerste secretaris, zulks ter keuze van het voltallig bestuur.

Artikel 16

Alle door bestuursleden en commissieleden voor de vereniging noodzakelijk te maken onkosten worden door de vereniging volgens de richtlijnen van de penningmeester, vastgesteld door het landelijk bestuur, vergoed. De richtlijnen voor de penningmeester zijn gedeponeerd bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 17

Zowel het landelijk bestuur als elke regio heeft het recht om een kandidaat voor de betreffende regiozetel in het landelijk bestuur voor te dragen, met uitzondering van die regio’s van wie reeds een afgevaardigde in het dagelijks bestuur zitting heeft.

Artikel 18

Alleen zij kunnen kandidaat gesteld worden, die ten minste één jaar gewoon lid zijn op het ogenblik van hun kandidaatstelling.

Artikel 19

Kandidaatstelling van gewone leden dient schriftelijk te geschieden en te worden ondersteund door ten minste tien handtekeningen van leden der vereniging. Voor regio-kandidaten geldt dat de hiervoor genoemde ondersteuning van hun kandidaatstelling uit ten minste tien handtekeningen van leden uit die regio dient te bestaan; tenzij hun kandidaatstelling door stemming tot stand is gekomen, in dat geval is het meezenden van de uitslag van de stemming voldoende. Het gestelde in de eerste zin van dit artikel geldt niet voor door het landelijk bestuur kandidaat gestelde gewone leden.

Artikel 20

Zowel het landelijk- als het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

Artikel 21

Het dagelijks bestuur houdt een rooster van aftreden voor het landelijk bestuur bij.

Artikel 22

Aan het dagelijks bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement aan een ander orgaan toekomen.

Artikel 23

Het landelijk bestuur kan adviseurs aantrekken. Met name wordt hier gedacht aan een vrouwelijk militair werkzaam in de beleidsorganisatie van de Koninklijke Marine.

VERGADERING
Artikel 24

Het bijeenroepen van een algemene vergadering is in de statuten vastgelegd. Algemene vergaderingen zullen zo mogelijk en bij voorkeur worden gehouden in het centrum van het land.

Artikel 25

De agenda van de algemene vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zal o.a. bevatten:

  • het jaarverslag van de secretaris;
  • het financieel verslag van de penningmeester;
  • het verslag van de kascommissie

Tevens komen in deze vergadering aan de orde:

  1. de voorziening van vacatures in het landelijk en dagelijks bestuur;
  2. de benoeming van de leden van de kascommissie;
  3. de vaststelling van de begroting, de jaarlijkse contributie en minimum donatie.

 

FONDSEN
Artikel 26

De vereniging beheert een steunfonds, dat beoogt steun te verlenen aan leden van de vereniging die, om welke reden dan ook, hulp behoeven. De beoordeling van de aanvragen om hulp uit het steunfonds berust bij een commissie, bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester. De aanvraagster zal met een nummer in de boeken worden aangeduid. De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

CONTACT- EN MEDEDELINGENBLAD
Artikel 27

Door de vereniging wordt een contactblad uitgegeven. In dit contactblad zullen de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden gepubliceerd.

Artikel 28

De inhoud van het contactblad wordt verzorgd door de redactie contactblad, die is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogte vijf leden, t.w. een redacteur en leden van de redactie, waarbij de voorzitter van de vereniging als zodanig deel uitmaakt van de redactie. De redactie is tegenover het landelijk bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor de inhoud en de uitgave van het blad. Het landelijk bestuur draagt de eindverantwoording. De redacteur en de leden van de redactie worden benoemd door het landelijk bestuur telkens voor de duur van twee jaar. De richtlijnen voor de redactie, inhoudende de uitwerking van de samenstelling, de taken, verantwoordelijkheid, zittingsduur, bijwonen van vergaderingen enz., zijn gedeponeerd bij het secretariaat van de vereniging en bij de redactie.

Volg ons:

Contactblad

Sluitingsdata copy:

Voor blad nr 2 - 2018 /juni:
18 april 2018

Voor blad nr 3 - 2018 /september:
18 juli 2018

Voor blad nr 4 - 2018 /december:
17 oktober 2018

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech